Algemene Voorwaarden

LES EN MEER ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Les en Meer
1. Begrippen •
De organisatie: Les en Meer v.o.f. •
De cliënt: de persoon die gebruik maakt van de diensten van Les en Meer of de ouder of wettelijk vertegenwoordiger, die een leerling bij Les en Meer onderbrengt en de betalingen verricht. •
De leerling: degene die komt voor bijles, huiswerkbegeleiding of een zelfstandige studieplek, indien de cliënt niet zelf gebruik maakt van de diensten. •
Bijles/huiswerkbegeleiding/les: de door Les en Meer aangeboden diensten in de vorm van geplande afspraken, met als doel het begeleiden van leerlingen bij het maken van hun huiswerk en het bijspijkeren voor bepaalde vakken. • Zelfstandige studie- of werkplek: toegang tot de ruimte van de organisatie en gelegenheid tot werken aan een tafel of bureau. • Lidmaatschappen/strippenkaarten/abonnementen: de overeenkomsten, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarmee de cliënt en de organisatie afspreken dat de organisatie huiswerkbegeleiding/bijles zal verzorgen of een zelfstandige studie- of werkplek biedt.
2. Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de organisatie geboden diensten en met de organisatie aangegane overeenkomsten, ongeacht andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij met de organisatie schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Aanbieding en acceptatie Prijsopgaven op de website van de organisatie zijn geldig, totdat nieuwe prijsopgaven verschijnen. Offertes en andere incidentele en gedateerde prijsopgaven hebben een geldigheid van 1 maand. Offertes zijn vrijblijvend tenzij door de organisatie anders is vermeld.
4. Aanvang en duur van de overeenkomst Een overeenkomst tot het leveren van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de cliënt zichzelf of een leerling online aanmeldt voor deelname aan huiswerkbegeleiding, bijles of een zelfstandige studie- of werkplek. Strippenkaarten en abonnementen gaan in op de datum van aanschaf en zijn geldig voor een bepaalde tijd. Het type van de begeleiding is duidelijk in de naamgeving van de strippenkaart of het abonnement en staat toegelicht op: https://lesenmeer.simplybook.it/. De waarde van een strippenkaart of abonnement vervalt aan het einde van het schooljaar, waarin de kaart werd aangeschaft.
5. Abonnementswijzigingen en gemiste afspraken Indien een strippenkaart of abonnement tijdelijk niet gebruikt kan worden, als gevolg van ziekte of andere speciale omstandigheden, wordt de geldigheid in overleg verlengd. U neemt hiervoor contact op met de organisatie via mail of telefoon. Een geplande afspraak kan in geval van bijvoorbeeld ziekte of roosterwijzigingen, kosteloos geannuleerd worden tot 6 uur voor de starttijd. Daarna wordt de afspraak in rekening gebracht of afgeboekt op de strippenkaart of het abonnement, ook als de cliënt of leerling niet verschijnt.
6. Levering en levertijd Alle datums voor de begeleiding worden gepland door de cliënt of leerling zelf op basis van beschikbaarheid, zoals weergegeven op: https://lesenmeer.simplybook.it/. Het is niet mogelijk in het systeem rekening te houden met specifieke tijden in schoolroosters. Leerlingen mogen (ruim) voor de geboekte tijden binnenlopen en zelfstandig werken. De organisatie zal desgewenst en alleen wanneer mogelijk, de begeleiding eerder starten dan gepland, maar niet later. Indien Les en Meer de geboekte tijd of begeleiding onverhoopt toch niet kan bieden, zal de organisatie de cliënt daarvan onverwijld in kennis stellen.
7. Overmacht Onder overmacht met betrekking tot overeenkomsten wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit overeenkomsten indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Een overeenkomst zal dan worden ontbonden.
8. Prijzen Op de bijlessen, huiswerkbegeleiding en studieplekken is het BTW 0-tarief van toepassing. Voor werkplekken geldt een BTW tarief van 21%. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De prijsverhoging zal bekend gemaakt worden op de website van de organisatie, waarna de cliënt zelf de keuze kan maken om de samenwerking te continueren of te stoppen. De prijzen voor strippenkaarten en abonnementen gelden voor de geldigheidsduur van het lidmaatschap. In de vaststelling van de tarieven is met uitval als gevolg van schoolvakanties en nationale of christelijke feestdagen rekening gehouden en zij hebben verder geen invloed op de geldigheid van lidmaatschappen en abonnementen. Als de leerling halverwege de maand start met een strippenkaart of abonnement, zal de geldigheid vanaf die dag geteld worden.
9. Betalingsvoorwaarden Betaling voor een lidmaatschap dient te geschieden voorafgaand aan het boeken van individuele afspraken op basis van het lidmaatschap. Kies Mollie voor directe betaling via iDeal. Voor individuele afspraken geldt dat ze ingeboekt kunnen worden en binnen een termijn van 7 dagen betaald moeten zijn. Indien niet tijdig betaald wordt, zal de reservering in de agenda niet overeind blijven en bestaat het risico dat de organistaie de gewenste begeleiding niet (goed) kan invullen.
10. Verplichtingen van de leerling De leerling dient zich voor een bijles altijd stipt op tijd te melden bij de organisatie. Vroeg binnenlopen is geen probleem, maar laat starten resulteert in een kortere les, als de agenda is volgeboekt. De leerling is verplicht inzage te verschaffen in alle gegevens die van belang zijn voor de bijles en huiswerkbegeleiding. De leerling is verplicht tot een eerlijke en coöperatieve houding. De leerling is verplicht zich te houden aan de instructies van de organisatie met betrekking tot het maken van het huiswerk. De leerling is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen die door de medewerkers van de organisatie gegeven worden ten aanzien van gedrag naar anderen. Bijlesafspraken dienen minimaal 6 uur van tevoren in het systeem, telefonisch of per e-mail te worden geannuleerd. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, wordt de les in rekening gebracht.
11. Uitvoering van de overeenkomst Les en Meer zal de overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren. De cliënt verplicht zich tot het verstrekken van de juiste gegevens aan Les en Meer ten bate van facturatie en contact. De cliënt geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan Les en Meer. Voor de begeleiding van leerling is Les en Meer afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Les en Meer hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk. Les en Meer biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.
12. Vertrouwelijkheid De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt en de leerling. Alleen na schriftelijke overeenstemming (mail en whatsapp inbegrepen) zal Les en Meer voortgangsinformatie over de begeleiding van de leerling delen met school (de mentor en/of ter zake doende docenten) of andere derden.
13. Aansprakelijkheid en reclame De organisatie heeft ten overstaan van de cliënt en de leerling met wie een overeenkomst bestaat een inspanningsverplichting. De organisatie is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap dat redelijkerwijze mag worden verlangd. Ingeval van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is de organisatie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen voor vergoeding van de achterwege gebleven prestatie in zoverre deze reeds door de cliënt is betaald. De organisatie heeft het recht in plaats van vergoeding een gelijkwaardige vervangende dienst aan te bieden. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt binnen vijf werkdagen na constatering van de tekortkoming, de schade schriftelijk meldt bij de organisatie. De organisatie is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen, evenals voor persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook. Alle schade door de leerling toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de leerling of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld. De leerling is aansprakelijk voor beschadiging aan kleding en andere eigendomen van derden. Op elke overeenkomst tussen Les en Meer en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
14. Ontbinding Overeenkomsten lopen tot de geldigheidstermijn is verstreken, tot het eind van het schooljaar of tot wederopzegging door de cliënt of de organisatie. Opzegging dient schriftelijk van te voren plaats te vinden. De organisatie is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als: • De cliënt of de leerling niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet; • De cliënt of de leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont of (een) verbale dreigement(en) uit tijdens de huiswerkbegeleiding naar medeleerling(en) of medewerker(s); • De cliënt surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat. In bovengenoemde gevallen wordt de cliënt geacht in gebreke te zijn. Les en Meer is in geval van overmacht bevoegd tot opzegging van een lidmaatschap. In dat geval heeft cliënt recht op volledige restitutie van het reeds voldane bedrag voor niet geleverde begeleiding.
Tot hier de voorwaarden van Les en Meer d.d. 24-08-2022.